Bio Káva

Existuje několik různých bio certifikací – certifikace podle Evropské Unie, USA, Japonska a další. V tomto článku se zaměříme především na certifikaci podle EU. Takto certifikované produkty jsou opatřeny tímto logem:

bio-kava.png

Bio logo na balení kávy znamená, že použití pesticidů a chemických hnojiv při pěstování je silně omezeno. Všechny bio produkty jsou rovněž pěstovány udržitelným způsobem a bez použití geneticky modifikovaných organismů. Tyto pěstební postupy napomáhají udržovat zdravé životní prostředí a čistou podzemní vodu. EU certifikace vyžaduje, aby se farmy podrobovaly každoročnímu testování za účelem ověření toho, zda používají schválené postupy bio zemědělství.

Díky garancím EU pokaždé, když si kupujete bio výrobek, máte jistotu, že byl vyprodukován s dodržením přísných pravidel, jež respektují naše životní prostředí a práva zvířat.

Rainforest Alliance

Každoročně je na zemi odlesněno území o rozloze asi 130000 km2 – to je více než 1,5 krát území České republiky. Takto velké odlesňování je následkem příliš intenzivního či nelegálního kácení a přetváření lesních ploch na jen krátkodobě hospodářsky užitnou půdu. Důsledkem odlesňování je vymírání živočišných druhů, eroze půdy a ztenčující se zásoby vody.

Rainforest Alliance se zasazuje o zachování rozmanitosti přírody a udržitelné hospodaření pomocí přeměny praktik využívání půdy. Pomocí vzdělání a certifikace dává lesníkům, farmářům a podnikatelům v turismu nástroje a znalosti pro zodpovědnou správu jejich ekosystémů. Propojením takto spravovaných společností a uvědomělých zákazníků, kteří preferují Rainforest Alliance certifikované zboží ukazujeme, že udržitelné postupy pomáhají přírodě i společnostem v moderní ekonomice. Na takto certifikovaných farmách a lesích máte jistotu, že ekosystémy a zvěř jsou chráněny. Také pracovníci dostávají odpovídající platy a jejich děti mají přístup ke vzdělání.